Taking too long? Close loading screen.

ZAPYTANIE OFERTOWE

W ramach otrzymanego grantu na „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”

Zarząd ROD ,,Głuszynka” kieruje zapytanie do firm w sprawie składania ofert :

1.Zbiornik na deszczówkę o pojemności 5000 Litrów z atestem do montażu podziemnego.

2. Usługa montażu zbiornika o pojemności 5000 l wykonanie wykopu pod zbiornik, osadzenie zbiornika w wykopie , zasypanie zbiornika ,utylizacja urobku z wykopu. Przyłączenie rur pvc- wykonanie wykopu pod rury do instalacji rynnowej budynku i podłączenie do zbiornika na deszczówkę, zasypanie wykopu wyrównanie terenu z zagęszczeniem.

3. Rura PVC 160 – 30 MB

4.Rura PVC 110- 30 MB

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych -osobno usługa, osobno zbiornik

Kryterium oceny oferty – wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o najniższą cenę

100% cenna.

Termin składania ofert upłynie 28.03.2023

oferty można składać w biurze ROD Głuszynka lub e.mail: rodgluszynka@onet.pl

Przykładowy rysunek zbiornika

Nawodnienie – opis w osobnym wpisie na stronie

Zakres wykluczenia

Zamówienie nie zostanie udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, w szczególności poprzez:
Uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej; Posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji; Pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; Pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.   Potencjalny wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.  

Oferta zostanie odrzucona :

1. Treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego.

3. Oferta została złożona przez podmiot powiązany kapitałowo lub osobowo z beneficjentem.

4. Oferta została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.

PONIŻEJ ZAMIESZCZAMY KOSZT INWESTORSKI

Skip to content