Taking too long? Close loading screen.

Zapytanie ofertowe:  

W ramach otrzymanego grantu na

„Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”

Zarząd ROD ,,Głuszynka” kieruje zapytanie do firm w sprawie składania ofert :

System nawodnienia :

Sterownik  6 sekcji  – 1 szt

Korektor kolankowy GW  GZ – 1 szt

Korektor Trójnika GZ -5 szt

Czujnik deszczu przewodowy  -1 szt 

Elektrozawór  100HW  -6 szt

Kolanko 25 CZ -10 szt 

Przelot 25 GZ – 7 szt

Przelot 25 GW -1 szt

Taśma teflonowa – 4 szt

Skrzynka  standardowa do montażu sekcji  – 2 szt 

Zraszacz rotacyjny  5004 + Dysze  -10 szt 

Linia  kroplująca 16 mm co33 cm 2*100 m 

Trójnik linii kroplującej 16 mm  – 10 szt

Kolanko linii kroplującej  16mm – 25 szt

Szpilki do mocowania linii kroplującej  16 mm – 200 szt 

Zestaw z reduktorem  ciśnienia linii kroplującej  16 mm – 2 szt 

Zaślepki do  linii kroplującej 16 mm – 5 szt 

Łącznik  linii kroplującej  16mm – 4 szt 

Filtr  dyskowy do linii kroplującej  16mm – 2 szt 

Wąż do zasilania linii kroplującej 16 mm – 50 m

Pompa z falownikiem  4500 l  – 1 szt

Studzienka do  pompy z deklem – 1 szt

Filtr piaskowy  do pompy  – 1 szt

Kryterium oceny oferty – wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o najniższą cenę

100% cenna.

Termin składania ofert upłynie 10.03.2023

oferty można składać w biurze ROD Głuszynka lub e.mail: rodgluszynka@onet.pl

Przykładowy rysunek

Zakres wykluczenia:
Zamówienie nie zostanie udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, w szczególności poprzez:
Uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej; Posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji; Pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; Pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.   Potencjalny wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.  
Oferta zostanie odrzucona :
1. Treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego.
3. Oferta została złożona przez podmiot powiązany kapitałowo lub osobowo z beneficjentem.
4. Oferta została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.
Skip to content